مدد، بستر رویش محبت

حرکت ها

خرید کابل برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
66,500,000 تومان
هر سهم:
66,500 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
0% حرکت انجام شده است.
خرید ترانس برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
60,000,000 تومان
هر سهم:
30,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
14% حرکت انجام شده است.
خرید تیر برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
25,000,000 تومان
هر سهم:
12,500 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
5% حرکت انجام شده است.
خرید تجهیزات روشنایی پردیس جهاد
مبلغ کل:
20,000,000 تومان
هر سهم:
40,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
9% حرکت انجام شده است.
خرید تابلو برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
9,000,000 تومان
هر سهم:
18,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
20% حرکت انجام شده است.
خرید کنتاکتور برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
5,000,000 تومان
هر سهم:
50,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
100% حرکت انجام شده است.
خرید کلید و پریز برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
3,700,000 تومان
هر سهم:
37,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
100% حرکت انجام شده است.
ترمینال برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
3,000,000 تومان
هر سهم:
30,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
100% حرکت انجام شده است.
خرید فیوز برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
6,850,000 تومان
هر سهم:
34,250 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
100% حرکت انجام شده است.
خرید دستگاه چند کاره آب گیری
مبلغ کل:
5,170,000 تومان
هر سهم:
47,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
کارآفرینی
100% حرکت انجام شده است.