مدد، بستر رویش محبت

حرکت ها

مبلغ کل
22,000,000 تومان
هر سهم
10,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
34% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
50,000,000 تومان
هر سهم
16,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
83% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
27,000,000 تومان
هر سهم
10,000 تومان
مددکار
گروه جهادی شهید ...
موضوع
مدرسه سازی
35% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
66,500,000 تومان
هر سهم
66,500 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
7% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
60,000,000 تومان
هر سهم
30,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
17% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
25,000,000 تومان
هر سهم
12,500 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
16% حرکت انجام شده است.