مدد، بستر رویش محبت

حرکت ها

مبلغ کل
27,000,000 تومان
هر سهم
10,000 تومان
مددکار
گروه جهادی شهید ...
موضوع
مدرسه سازی
23% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
24,000,000 تومان
هر سهم
10,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
83% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
66,500,000 تومان
هر سهم
66,500 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
2% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
60,000,000 تومان
هر سهم
30,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
15% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
25,000,000 تومان
هر سهم
12,500 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
12% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
20,000,000 تومان
هر سهم
40,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
11% حرکت انجام شده است.