مدد، بستر رویش محبت

حرکت ها

خرید قفسه فروشگاهی
مبلغ کل:
10,000,000 تومان
هر سهم:
20,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
کارآفرینی
45% حرکت انجام شده است.
تامین هزینه خرید 8 جهیزیه
مبلغ کل:
50,000,000 تومان
هر سهم:
25,000 تومان
مددخواه:
وحید یامین پور ...
موضوع:
ازدواج
100% حرکت انجام شده است.
خرید شیرآلات پردیس جهادی
مبلغ کل:
10,798,500 تومان
هر سهم:
34,500 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
28% حرکت انجام شده است.
خرید کابل برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
66,500,000 تومان
هر سهم:
66,500 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
2% حرکت انجام شده است.
خرید ترانس برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
60,000,000 تومان
هر سهم:
30,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
15% حرکت انجام شده است.
خرید تیر برق پردیس جهاد
مبلغ کل:
25,000,000 تومان
هر سهم:
12,500 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
11% حرکت انجام شده است.
خرید تجهیزات روشنایی پردیس جهاد
مبلغ کل:
20,000,000 تومان
هر سهم:
40,000 تومان
مددخواه:
گروه جهادی محمد ...
موضوع:
مدرسه سازی
11% حرکت انجام شده است.