مدد، بستر رویش محبت

حرکت ها

مبلغ کل
70,000,000 تومان
هر سهم
40,000 تومان
مددکار
وحید یامین پور
موضوع
ازدواج
1% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
30,000,000 تومان
هر سهم
20,000 تومان
مددکار
بنیاد خیریه سرا ...
موضوع
حمایت مددجو
9% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
50,000,000 تومان
هر سهم
16,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
52% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
27,000,000 تومان
هر سهم
10,000 تومان
مددکار
گروه جهادی شهید ...
موضوع
مدرسه سازی
29% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
66,500,000 تومان
هر سهم
66,500 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
6% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
60,000,000 تومان
هر سهم
30,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
16% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
25,000,000 تومان
هر سهم
12,500 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
15% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل
20,000,000 تومان
هر سهم
40,000 تومان
مددکار
گروه جهادی محمد ...
موضوع
مدرسه سازی
11% حرکت انجام شده است.