مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

قلک نذر کارآفرینی
مبلغ دوره: 500,000 ریال
مشارکت کنندگان: 2 نفر
موضوع: کارآفرینی
اشتراکی
دوره فصلی
مبلغ کل: 500,000 ریال
قلک شماره 1
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
2 4
روز
قلک معیشت پایدار
مبلغ دوره: 11,300,000 ریال
مشارکت کنندگان: 5 نفر
موضوع: اطعام
اشتراکی
دوره فصلی
مبلغ کل: 11,300,000 ریال
قلک شماره 1
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
2 4
روز
قلک صدقه
مبلغ دوره: 11,290,000 ریال
مشارکت کنندگان: 167 نفر
موضوع: صدقه
اشتراکی
دوره انتخابی مددخواه
مبلغ کل: 42,815,000 ریال
قلک شماره 2
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
بدون روز شمار
قلک نان مهربانی
مبلغ دوره: 100,000 ریال
مشارکت کنندگان: 18 نفر
موضوع: نذر
اشتراکی
دوره ماهانه
مبلغ کل: 7,570,000 ریال
قلک شماره 5
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
2 4
روز