قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک تبسمی بیافرینیم...

مدد شده تا کنون
2,778,443,000
با مدد
3,522
نفر
مدد این دوره
271,022,000
مددکار
گروه جهادی تبسم

قلک صدقه اول ماه

مدد شده تا کنون
2,636,539,000
با مدد
3,704
نفر
مدد این دوره
131,024,000
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک اقامه قربانی مشارکتی

مدد شده تا کنون
1,401,442,000
با مدد
115
نفر
مدد این دوره
39,594,000
مددکار
مرکز نیکوکاری اقامه

قلک خرید جهیزیه

مدد شده تا کنون
998,626,000
با مدد
1,099
نفر
مدد این دوره
432,510,000
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک امدادرسانی در سیل و زلزله

مدد شده تا کنون
409,220,000
با مدد
531
نفر
مدد این دوره
409,220,000
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک عطش

مدد شده تا کنون
295,089,000
با مدد
255
نفر
مدد این دوره
59,298,000
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک پویش ملی درختیاری

مدد شده تا کنون
287,300,000
با مدد
288
نفر
مدد این دوره
287,300,000
مددکار
پویش درختیاری

قلک تجهیز مدرسه

مدد شده تا کنون
273,600,000
با مدد
94
نفر
مدد این دوره
60,850,000
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر کارآفرینی

مدد شده تا کنون
233,600,000
با مدد
117
نفر
مدد این دوره
126,600,000
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک ساخت مسجد

مدد شده تا کنون
231,231,000
با مدد
28
نفر
مدد این دوره
231,231,000
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک موکب

مدد شده تا کنون
192,323,000
با مدد
73
نفر
مدد این دوره
192,323,000
مددکار
موکب محمد رسول الله

قلک بازسازی زابل

مدد شده تا کنون
175,959,000
با مدد
333
نفر
مدد این دوره
175,959,000
مددکار
گروه جهادی توابین