مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

صدقه اول ماه
مبلغ دوره :
24,714,000 ریال
با مشارکت :
235 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : سید مصطفی موسوی
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مبلغ کل : 48,054,000 ریال
قلک شفا
مبلغ دوره :
19,805,756 ریال
با مشارکت :
24 نفر
موضوع :
سلامت
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : داوود مرادیان
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 19,805,756 ریال
قلک پیوند آسمانی
مبلغ دوره :
27,000,000 ریال
با مشارکت :
28 نفر
موضوع :
ازدواج
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : داوود مرادیان
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 27,000,000 ریال
قلک مدرسه من
مبلغ دوره :
6,650,000 ریال
با مشارکت :
14 نفر
موضوع :
مدرسه سازی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 6,650,000 ریال
قلک نذر کارآفرینی
مبلغ دوره :
22,185,100 ریال
با مشارکت :
36 نفر
موضوع :
کارآفرینی
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مبلغ کل : 100,715,100 ریال
قلک معیشت پایدار
مبلغ دوره :
5,015,100 ریال
با مشارکت :
14 نفر
موضوع :
اطعام
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مبلغ کل : 23,515,100 ریال
قلک صدقه
مبلغ دوره :
33,250,100 ریال
با مشارکت :
322 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مبلغ کل : 64,775,100 ریال
قلک نان مهربانی
مبلغ دوره :
3,015,100 ریال
با مشارکت :
26 نفر
موضوع :
نذر
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره ماهانه
دوره 8
مبلغ کل : 14,565,100 ریال
قلک بهشت قسطی
مبلغ دوره :
150,000 ریال
با مشارکت :
21 نفر
موضوع :
جهادی
تا قلک شکنون :
2 ماه و 5 روز
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 4
مبلغ کل : 15,575,100 ریال