مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

قلک مدرسه من
مبلغ دوره :
50,000 ریال
با مشارکت :
1 نفر
موضوع :
مدرسه سازی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 50,000 ریال
قلک نذر کارآفرینی
مبلغ دوره :
2,740,000 ریال
با مشارکت :
28 نفر
موضوع :
کارآفرینی
تا قلک شکنون :
2 ماه و 5 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مبلغ کل : 81,270,000 ریال
قلک معیشت پایدار
مبلغ دوره :
1,000,000 ریال
با مشارکت :
9 نفر
موضوع :
اطعام
تا قلک شکنون :
2 ماه و 5 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مبلغ کل : 19,500,000 ریال
قلک صدقه
مبلغ دوره :
20,368,000 ریال
با مشارکت :
226 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مبلغ کل : 51,893,000 ریال
قلک نان مهربانی
مبلغ دوره :
100,000 ریال
با مشارکت :
20 نفر
موضوع :
نذر
تا قلک شکنون :
5 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره ماهانه
دوره 6
مبلغ کل : 10,270,000 ریال
قلک بهشت قسطی
مبلغ دوره :
0 ریال
با مشارکت :
13 نفر
موضوع :
جهادی
تا قلک شکنون :
2 ماه و 5 روز
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 3
مبلغ کل : 13,960,000 ریال