قلک ها

مبلغ دوره :
50,210,000
ریال
با مشارکت :
41
نفر
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
خیریه جهت
خیریه جهت
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
50,210,000
ریال
مدد شده تا کنون :
588,366,000
ریال
با مشارکت :
951
نفر
موضوع :
ازدوا ...
ازدواج
قلک شکنون :
3 روز
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب...
گروه جهادی توابین
تا قلک شکنون :
3 روز
مدد شده تا کنون :
---
مبلغ دوره :
227,766,000
ریال
با مشارکت :
232
نفر
موضوع :
سلامت
سلامت
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
227,766,000
ریال
مبلغ دوره :
7,770,000
ریال
با مشارکت :
155
نفر
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
40,630,000
ریال
مبلغ دوره :
6,810,000
ریال
با مشارکت :
32
نفر
موضوع :
مدرسه ...
مدرسه سازی
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
گروه جهادی محمد...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
218,560,000
ریال
مبلغ دوره :
76,742,000
ریال
با مشارکت :
830
نفر
موضوع :
صدقه
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
6
مدد شده تا کنون :
206,572,000
ریال