مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

صدقه سلامتی امام زمان عج و رفع بلا
مبلغ دوره :
6,260,000 ریال
با مشارکت :
10 نفر
موضوع :
صدقه
تا قلک شکنون :
3 روز
قلک
مددکار : بنیاد خیریه سرا ...
دوره ماهانه
دوره 1
مدد شده تا کنون : 6,260,000 ریال
قلک صدقه
مبلغ دوره :
59,418,000 ریال
با مشارکت :
483 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مدد شده تا کنون : 90,943,000 ریال
قلک نذر فرهنگی
مبلغ دوره :
720,000 ریال
با مشارکت :
3 نفر
موضوع :
فرهنگ
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 720,000 ریال
صدقه اول ماه
مبلغ دوره :
25,227,000 ریال
با مشارکت :
359 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : سید مصطفی موسوی
دوره انتخابی مددکار
دوره 3
مدد شده تا کنون : 73,281,000 ریال
قلک سر پناه
مبلغ دوره :
3,370,000 ریال
با مشارکت :
10 نفر
موضوع :
مسکن
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 3,370,000 ریال
قلک مدرسه من
مبلغ دوره :
16,000,000 ریال
با مشارکت :
28 نفر
موضوع :
مدرسه سازی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 16,000,000 ریال