قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک صدقه اول ماه

کمک شده تا کنون
928,681,000
ریال
با کمک
2,213
نفر
کمک این دوره
322,425,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک خرید جهیزیه

کمک شده تا کنون
841,185,000
ریال
با کمک
994
نفر
کمک این دوره
275,069,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک اربعین

کمک شده تا کنون
257,560,000
ریال
با کمک
198
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
موکب محمد رسول الله

قلک عطش

کمک شده تا کنون
238,301,000
ریال
با کمک
209
نفر
کمک این دوره
2,510,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر کارآفرینی

کمک شده تا کنون
186,355,000
ریال
با کمک
85
نفر
کمک این دوره
79,355,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک علف برای آبادی

کمک شده تا کنون
134,270,000
ریال
با کمک
66
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
خیریه جهت

قلک نذر فرهنگی

کمک شده تا کنون
114,766,000
ریال
با کمک
23
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نان مهربانی

کمک شده تا کنون
95,550,000
ریال
با کمک
39
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک معیشت پایدار

کمک شده تا کنون
83,500,000
ریال
با کمک
53
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر سلامت

کمک شده تا کنون
63,000,000
ریال
با کمک
59
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی شهید ایزدیار

قلک غذای روضه

کمک شده تا کنون
55,790,000
ریال
با کمک
154
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک صدقه سلامتی امام زمان و رفع بلا

کمک شده تا کنون
32,705,000
ریال
با کمک
43
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
بنیاد خیریه سراج نور