مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

قلک یار جهادی
مبلغ دوره :
1,755,100 ریال
با مشارکت :
7 نفر
موضوع :
جهادی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 1,755,100 ریال
قلک شفا
مبلغ دوره :
8,638,000 ریال
با مشارکت :
19 نفر
موضوع :
سلامت
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : داوود مرادیان
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 8,638,000 ریال
قلک پیوند آسمانی
مبلغ دوره :
16,310,100 ریال
با مشارکت :
20 نفر
موضوع :
ازدواج
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : داوود مرادیان
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 16,310,100 ریال
قلک مدرسه من
مبلغ دوره :
2,300,000 ریال
با مشارکت :
8 نفر
موضوع :
مدرسه سازی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مبلغ کل : 2,300,000 ریال
قلک نذر کارآفرینی
مبلغ دوره :
19,545,100 ریال
با مشارکت :
34 نفر
موضوع :
کارآفرینی
تا قلک شکنون :
5 1 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مبلغ کل : 98,075,100 ریال
قلک معیشت پایدار
مبلغ دوره :
5,015,100 ریال
با مشارکت :
14 نفر
موضوع :
اطعام
تا قلک شکنون :
5 1 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مبلغ کل : 23,515,100 ریال
قلک صدقه
مبلغ دوره :
28,719,100 ریال
با مشارکت :
275 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مبلغ کل : 60,244,100 ریال
قلک نان مهربانی
مبلغ دوره :
3,015,100 ریال
با مشارکت :
26 نفر
موضوع :
نذر
تا قلک شکنون :
5 1 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره ماهانه
دوره 8
مبلغ کل : 14,565,100 ریال
قلک بهشت قسطی
مبلغ دوره :
1,415,100 ریال
با مشارکت :
19 نفر
موضوع :
جهادی
تا قلک شکنون :
5 1 روز
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 3
مبلغ کل : 15,375,100 ریال