قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک صدقه اول ماه

مدد شده تا کنون
2,236,530,000
ریال
با مدد
3,519
نفر
مدد این دوره
224,680,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک اقامه قربانی مشارکتی

مدد شده تا کنون
1,188,348,000
ریال
با مدد
103
نفر
مدد این دوره
1,500,000
ریال
مددکار
مرکز نیکوکاری اقامه

قلک خرید جهیزیه

مدد شده تا کنون
973,426,000
ریال
با مدد
1,081
نفر
مدد این دوره
407,310,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک امدادرسانی در سیل و زلزله

مدد شده تا کنون
398,360,000
ریال
با مدد
519
نفر
مدد این دوره
398,360,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک عطش

مدد شده تا کنون
281,059,000
ریال
با مدد
246
نفر
مدد این دوره
45,268,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک تجهیز مدرسه

مدد شده تا کنون
267,600,000
ریال
با مدد
88
نفر
مدد این دوره
54,850,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر کارآفرینی

مدد شده تا کنون
230,710,000
ریال
با مدد
111
نفر
مدد این دوره
123,710,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک ساخت مسجد

مدد شده تا کنون
222,371,000
ریال
با مدد
18
نفر
مدد این دوره
222,371,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک موکب

مدد شده تا کنون
192,223,000
ریال
با مدد
72
نفر
مدد این دوره
192,223,000
ریال
مددکار
موکب محمد رسول الله

قلک بازسازی زابل

مدد شده تا کنون
164,769,000
ریال
با مدد
327
نفر
مدد این دوره
164,769,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک نان مهربانی

مدد شده تا کنون
161,200,000
ریال
با مدد
68
نفر
مدد این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک علف برای آبادی

مدد شده تا کنون
140,750,000
ریال
با مدد
72
نفر
مدد این دوره
---
ریال
مددکار
خیریه جهت