قلک ها

مبلغ دوره :
206,000,000
ریال
با مشارکت :
1,446
مددرسان
موضوع :
صدقه
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
8
مدد شده تا کنون :
563,564,000
ریال
مبلغ دوره :
153,825,000
ریال
با مشارکت :
974
مددرسان
موضوع :
ازدواج
ازدواج
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
713,825,000
ریال
مبلغ دوره :
43,473,000
ریال
با مشارکت :
211
مددرسان
موضوع :
صدقه
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
4
مدد شده تا کنون :
283,708,000
ریال
مبلغ دوره :
0
ریال
با مشارکت :
200
مددرسان
موضوع :
سلامت
سلامت
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
235,791,000
ریال
مبلغ دوره :
30,290,000
ریال
با مشارکت :
63
مددرسان
موضوع :
مدرسه سازی
مدرسه سازی
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
242,040,000
ریال
مبلغ دوره :
72,575,000
ریال
با مشارکت :
76
مددرسان
موضوع :
کارآفرینی
کارآفرینی
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
179,575,000
ریال