قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک صدقه اول ماه

کمک شده تا کنون
1,545,225,000
ریال
با کمک
3,018
نفر
کمک این دوره
141,212,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک خرید جهیزیه

کمک شده تا کنون
914,176,000
ریال
با کمک
1,052
نفر
کمک این دوره
348,060,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک امدادرسانی در سیل و زلزله

کمک شده تا کنون
398,150,000
ریال
با کمک
517
نفر
کمک این دوره
398,150,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک عطش

کمک شده تا کنون
247,299,000
ریال
با کمک
230
نفر
کمک این دوره
11,508,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر کارآفرینی

کمک شده تا کنون
219,265,000
ریال
با کمک
99
نفر
کمک این دوره
112,265,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک بازسازی زابل

کمک شده تا کنون
158,679,000
ریال
با کمک
316
نفر
کمک این دوره
158,679,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک نان مهربانی

کمک شده تا کنون
141,990,000
ریال
با کمک
56
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک علف برای آبادی

کمک شده تا کنون
140,450,000
ریال
با کمک
71
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
خیریه جهت

قلک نذر فرهنگی

کمک شده تا کنون
117,416,000
ریال
با کمک
31
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک کمک به زلزله زدگان خوی

کمک شده تا کنون
108,460,000
ریال
با کمک
47
نفر
کمک این دوره
108,460,000
ریال
مددکار
مرکز نیکوکاری سفیر مهربان ...

قلک معیشت پایدار

کمک شده تا کنون
90,250,000
ریال
با کمک
60
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک فریادرس

کمک شده تا کنون
86,010,000
ریال
با کمک
61
نفر
کمک این دوره
56,010,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله