قلک‌ها

قلک، راهکار مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری به مبلغ دلخواهه.

ترتیب نمایش قلک‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

قلک صدقه اول ماه

کمک شده تا کنون
1,169,048,000
ریال
با کمک
2,608
نفر
کمک این دوره
3,800,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک خرید جهیزیه

کمک شده تا کنون
874,781,000
ریال
با کمک
1,029
نفر
کمک این دوره
308,665,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک امدادرسانی در سیل و زلزله

کمک شده تا کنون
356,302,000
ریال
با کمک
492
نفر
کمک این دوره
356,302,000
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین

قلک عطش

کمک شده تا کنون
241,849,000
ریال
با کمک
222
نفر
کمک این دوره
6,058,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر کارآفرینی

کمک شده تا کنون
202,325,000
ریال
با کمک
92
نفر
کمک این دوره
95,325,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک علف برای آبادی

کمک شده تا کنون
140,450,000
ریال
با کمک
71
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
خیریه جهت

قلک نذر فرهنگی

کمک شده تا کنون
117,266,000
ریال
با کمک
30
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نان مهربانی

کمک شده تا کنون
98,880,000
ریال
با کمک
47
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک معیشت پایدار

کمک شده تا کنون
83,850,000
ریال
با کمک
55
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک فریادرس

کمک شده تا کنون
78,210,000
ریال
با کمک
52
نفر
کمک این دوره
48,210,000
ریال
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله

قلک نذر سلامت

کمک شده تا کنون
67,830,000
ریال
با کمک
63
نفر
کمک این دوره
500,000
ریال
مددکار
گروه جهادی شهید ایزدیار

قلک غذای روضه

کمک شده تا کنون
56,580,000
ریال
با کمک
158
نفر
کمک این دوره
---
ریال
مددکار
گروه جهادی توابین