مدد، بستر رویش محبت

قلک صدقه


مبلغ کل قلک
32,625,000 ریال
مبلغ این دوره
32,625,000 ریال
قلک شماره
1
تعداد مشارکت کنندگان
126 نفر

چیستی و چرایی؟

این قلک برای دریافت صدقات مردم تعبیه شده است

مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه madad.ir/mrjg
موضوع صدقه
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
بدون روز شمار