گروه جهادی محمد رسول الله

مبلغ دوره :
3,320,000
ریال
با مشارکت :
4
مددرسان
موضوع :
اربعین
اربعین
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
3,320,000
ریال
مبلغ کل حرکت
140,000,000
ریال
هر سهم :
80,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
1719
1 %
مبلغ کل حرکت
180,000,000
ریال
هر سهم :
90,000
ریال
موضوع :
مدرسه سازی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
1641
17 %
مبلغ کل حرکت
160,000,000
ریال
هر سهم :
80,000
ریال
موضوع :
مدرسه سازی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
195,000,000
ریال
هر سهم :
50,000
ریال
موضوع :
مدرسه سازی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
98,000,000
ریال
هر سهم :
98,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
88,000,000
ریال
هر سهم :
110,000
ریال
موضوع :
مسکن
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ دوره :
28,050,000
ریال
با مشارکت :
29
مددرسان
موضوع :
حوادث و بل ...
حوادث و بلایای طبیعی
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
گروه جهادی محمد رسول الله
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
28,050,000
ریال
مدد شده تا کنون :
11,200,000
ریال
با مشارکت :
7
مددرسان
موضوع :
نذر
نذر
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
گروه جهادی محمد رسول الله
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "گروه جهادی محمد رسول الله" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "گروه جهادی محمد رسول الله" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.