پیوندک

حرکت خرید تابلو برق پردیس جهادی

مبلغ کل (ریال )
90,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
180,000
تعداد سهم
500
باقی مانده
0
با کمک
43 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است