مدد، بستر رویش محبت
خرید تابلو برق پردیس جهاد
مبلغ کل : 9,000,000 تومان
تعداد سهم : 500 سهم
مبلغ هر سهم : 18,000 تومان
سهم باقی مانده : 397 سهم
موضوع:
مدرسه سازی
محل:
سیستان و بلوچستان

چیستی و چرایی؟

خرید ۵ عدد تابلو برق جهت تکمیل پردیس جهاد