پیوندک

حرکت خرید فیوز برق پردیس جهادی

مبلغ کل (ریال )
68,500,000
مبلغ هر سهم (ریال)
342,500
تعداد سهم
200
باقی مانده
0
با مدد
1 نفر

با تشکر از مشارکت شما، مدد به پایان رسیده است