پیوندک

حرکت کمک به نیازمندان

مبلغ کل (ریال )
300,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
300,000
تعداد سهم
1,000
باقی مانده
755
با کمک
45 نفر
سهم
ریال

چیستی و چرایی؟

دریافت مشارکت‌های مردمی جهت هزینه درمان، تهیه اقلام ضروری خانواده‌های نیازمند و کمک به نیازمندان