مدد، بستر رویش محبت

مددکار وحید یامین پور

درخواست های مددخواهی مددکار

مبلغ کل:
70,000,000 تومان
هر سهم:
40,000 تومان
موضوع:
ازدواج
استان:
تهران
1% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل:
40,000,000 تومان
هر سهم:
25,000 تومان
موضوع:
حمایت مددجو
استان:
تهران
100% حرکت انجام شده است.
مبلغ کل:
40,000,000 تومان
هر سهم:
25,000 تومان
موضوع:
اطعام پایدار
استان:
خوزستان
100% حرکت انجام شده است.