مدد، بستر رویش محبت
مددکار

وحید یامین پور

وحید یامین پور

دکترای حقوق؛ سرگرم با هنر و ادبیات

حرکت ها

تامین هزینه خرید 5 جهیزیه
مبلغ کل:
50,000,000 تومان
هر سهم:
40,000 تومان
موضوع:
ازدواج
استان:
تهران
72% حرکت انجام شده است.
تامین هزینه خرید 3 جهیزیه
مبلغ کل:
25,000,000 تومان
هر سهم:
40,000 تومان
موضوع:
ازدواج
استان:
تهران
100% حرکت انجام شده است.
تامین هزینه خرید 8 جهیزیه
مبلغ کل:
50,000,000 تومان
هر سهم:
25,000 تومان
موضوع:
ازدواج
استان:
تهران
100% حرکت انجام شده است.
تامین هزینه خرید 5 جهیزیه
مبلغ کل:
20,000,000 تومان
هر سهم:
40,000 تومان
موضوع:
ازدواج
استان:
تهران
100% حرکت انجام شده است.