حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%0

حرکت تامین اقلام 50 موکب سیار عرصه فرهنگ ...

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
500
سهم
مددکار
در مدار حبیب
%0

حرکت تامین اقلام 50 موکب سیار عرصه خدمات ...

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
500
سهم
مددکار
در مدار حبیب
%100

حرکت خرید ترانس برق پردیس جهادی

مبلغ کل
1,200,000,000
ریال
تعداد سهم
4,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید اسپیلت

مبلغ کل
740,100,000
ریال
تعداد سهم
4,934
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کابل برق پردیس جهادی

مبلغ کل
665,000,000
ریال
تعداد سهم
7,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمند ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت درب و پنجره های کارگاه های آموزشی پ ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
3,125
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین هزینه خرید 8 جهیزیه

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا