حرکت ها صفحه 2

حرکت خرید سیمان و آهک کف سوله

حرکت خرید سیمان و آهک کف سوله

مبلغ کل :
180,000,000
ریال
هر سهم :
90,000
ریال
مشارکت :
50
نفر
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
17 %

حرکت تولید جوجه رسمی یک روزه

حرکت تولید جوجه رسمی یک روزه

مبلغ کل :
140,000,000
ریال
هر سهم :
80,000
ریال
مشارکت :
10
نفر
مددکار :
گروه جهادی محمد ...
1 %