مدد

بستر رویش محبت

بسم الله الغفور الرحیم


پروژه های ویژه
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
43 سهمتومان 20,000,000
500تعداد کل سهم ها
40,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
76 سهمتومان 3,700,000
100تعداد کل سهم ها
37,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی ماندهآخرین پروژه ها
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
110 سهمتومان 5,170,000
110تعداد کل سهم ها
47,000 تومانارزش هر سهم
جمعی از جهادگراننام مجموعه
0 روز زمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
43 سهمتومان 20,000,000
500تعداد کل سهم ها
40,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
91 سهمتومان 25,000,000
2000تعداد کل سهم ها
12,500 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
6 سهمتومان 66,500,000
1000تعداد کل سهم ها
66,500 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
7 سهمتومان 5,000,000
100تعداد کل سهم ها
50,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
76 سهمتومان 3,700,000
100تعداد کل سهم ها
37,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
276 سهمتومان 60,000,000
2000تعداد کل سهم ها
30,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول للهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
200 سهمتومان 6,850,000
200تعداد کل سهم ها
34,250 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
100 سهمتومان 3,000,000
100تعداد کل سهم ها
30,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهنام مجموعه
بدون محدودیت زمانیزمان باقی مانده


  •        آپارات         واتس اپ         اینستاگرام