مدد، بستر رویش محبت

قلک پیوند آسمانی

لینک قلک

قلک پیوند آسمانی

مبلغ این دوره
27,000,000 ریال
مبلغ کل قلک
27,000,000 ریال
با مشارکت :
28 نفر
قلک
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
موضوع
ازدواج
مددکار
داوود مرادیان
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

این قلک راهکاری است برای دریافت مشارکت های مالی از شما مردم مهربان، برای هموار نمودن مسیر ازدواج جوانان.