مدد، بستر رویش محبت

قلک معیشت پایدار


مبلغ کل قلک
11,300,000 ریال
مبلغ این دوره
11,300,000 ریال
قلک شماره
1
تعداد مشارکت کنندگان
5 نفر

چیستی و چرایی؟

مبالغ جمع آوری شده، با توجه به نوع نیازمند و جهت معیشت خانواده ها هزینه خواهد شد. نیازمندان خودباور، جهت توانمندسازی کسب درآمد نیازمندان ناتوان جهت معیشت روزمره آنها.

مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه madad.ir/mrjg
موضوع اطعام
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
2 4
روز