مدد، بستر رویش محبت

قلک معیشت پایدار

لینک قلک

قلک معیشت پایدار

تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.
مبلغ این دوره
5,015,100 ریال
مبلغ کل قلک
23,515,100 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
14 نفر
قلک
دوره فصلی
دوره 2
موضوع
اطعام
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

مبالغ جمع آوری شده، با توجه به نوع نیازمند و جهت معیشت خانواده ها هزینه خواهد شد. نیازمندان خودباور، جهت توانمندسازی کسب درآمد نیازمندان ناتوان جهت معیشت روزمره آنها.