مدد، بستر رویش محبت

صدقه اول ماه

لینک قلک

صدقه اول ماه

مبلغ این دوره
24,714,000 ریال
مبلغ کل قلک
48,054,000 ریال
با مشارکت :
235 نفر
قلک
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
موضوع
صدقه
مددکار
سید مصطفی موسوی
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

به نیت فی سبیل الله برای انجام کلیه امور خیریه و نیازمندان