گروه جهادی توابین

مدد شده تا کنون :
72,690,000
ریال
با مشارکت :
211
مددرسان
موضوع :
نذر
نذر
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مبلغ دوره :
153,825,000
ریال
با مشارکت :
974
مددرسان
موضوع :
ازدواج
ازدواج
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
713,825,000
ریال
مدد شده تا کنون :
123,878,000
ریال
با مشارکت :
493
مددرسان
موضوع :
نذر
نذر
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مدد شده تا کنون :
165,557,000
ریال
با مشارکت :
304
مددرسان
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مدد شده تا کنون :
289,543,000
ریال
با مشارکت :
314
مددرسان
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مبلغ دوره :
11,090,000
ریال
با مشارکت :
149
مددرسان
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
3
مدد شده تا کنون :
54,690,000
ریال
مبلغ کل حرکت
120,000,000
ریال
هر سهم :
1,000,000
ریال
موضوع :
ازدواج
استان :
تهران
باقی مانده :
0
100 %
مدد شده تا کنون :
73,300,000
ریال
با مشارکت :
310
مددرسان
موضوع :
سلامت
سلامت
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مبلغ دوره :
179,640,000
ریال
با مشارکت :
718
مددرسان
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
255,640,000
ریال

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "گروه جهادی توابین" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "گروه جهادی توابین" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.