گروه جهادی توابین
مدد شده تا کنون :
123,928,000
ریال
با مشارکت :
549
نفر
موضوع :
نذر
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
---
مدد شده تا کنون :
---
مدد شده تا کنون :
165,607,000
ریال
با مشارکت :
350
نفر
موضوع :
اطعام
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
---
مدد شده تا کنون :
---
مدد شده تا کنون :
289,543,000
ریال
با مشارکت :
357
نفر
موضوع :
اطعام
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
---
مدد شده تا کنون :
---