پیوندک

حرکت خرید قفسه فروشگاهی

مبلغ کل (ریال )
100,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
200,000
تعداد سهم
500
باقی مانده
0
با کمک
60 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است