لینک حرکت

تهیه و تجهیز مینی بوس جهت موکب سیار

مبلغ کل حرکت
300,000,000 ریال
هر سهم
250,000 ریال
تعداد سهم
1,200 سهم
باقی مانده
1,024 سهم
مشارکت
60 نفر
14 %
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

برادران جهادگرمون بنا دارند در نقاط محروم به پریایی موکب اقدام کنند دراین موکب سیار خدمات پزشکی و درمانی ،مشاوره های فردی و عمومی تخصصی، اطعام و بازی و سرگرمی با  کودکان محروم ارائه خواهد شد و برای انجام شدن این صدقه جاریه به کمکتون نیاز داریم ...

دوست عزیز جانمونی ... 

#گروه_جهادی_فدائیان_اسلام_تهران