پیوندک

حرکت تهیه و تجهیز مینی بوس جهت موکب سیار

مبلغ کل (ریال )
300,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
250,000
تعداد سهم
1,200
باقی مانده
990
با کمک
76 نفر
سهم
ریال

چیستی و چرایی؟

برادران جهادگرمون بنا دارند در نقاط محروم به پریایی موکب اقدام کنند دراین موکب سیار خدمات پزشکی و درمانی ،مشاوره های فردی و عمومی تخصصی، اطعام و بازی و سرگرمی با کودکان محروم ارائه خواهد شد و برای انجام شدن این صدقه جاریه به کمکتون نیاز داریم ... دوست عزیز جانمونی ... #گروه_جهادی_فدائیان_اسلام_تهران