گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)

مبلغ دوره :
0
ریال
با مشارکت :
75
مددرسان
موضوع :
مددجو
مددجو
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی کریم ...
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
91,320,000
ریال
مدد شده تا کنون :
33,850,000
ریال
با مشارکت :
33
مددرسان
موضوع :
نذر
نذر
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
گروه جهادی کریم ...
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مبلغ کل حرکت
100,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
البرز
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
300,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
موضوع :
فرهنگ
استان :
تهران
باقی مانده :
1024
14 %
مبلغ کل حرکت
80,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
تهران
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
45,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
بوشهر
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
130,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
تهران
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
200,000,000
ریال
هر سهم :
200,000
ریال
موضوع :
کارآفرینی
استان :
البرز
باقی مانده :
0
100 %
مبلغ کل حرکت
260,000,000
ریال
هر سهم :
200,000
ریال
موضوع :
سلامت
استان :
البرز
باقی مانده :
0
100 %