مدد، بستر رویش محبت

صنعت عشق

لینک قلک

صنعت عشق

مدد شده تا کنون
150,000,000 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
8 نفر
قلک
موضوع
معیشت پایدار
مددکار
گروه جهادی شهید دستغیب
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

تامین سرمایه برای راه اندازی کارگاه صنایع دستی و محلی روستا های کم برخوردار شهرستان کازرون