مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران

مدد شده تا کنون :
17,110,000
ریال
با مشارکت :
29
مددرسان
موضوع :
نذر
نذر
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
مرکز نیکوکاری س ...
مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مبلغ کل حرکت
200,000,000
ریال
هر سهم :
200,000
ریال
موضوع :
حمایت مددجو
استان :
تهران
باقی مانده :
721
27 %
مبلغ کل حرکت
1,200,000,000
ریال
هر سهم :
240,000
ریال
موضوع :
سلامت
استان :
تهران
باقی مانده :
4037
19 %
مبلغ دوره :
84,879,000
ریال
با مشارکت :
151
مددرسان
موضوع :
صدقه
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
مرکز نیکوکاری س ...
مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
84,879,000
ریال
مبلغ کل حرکت
800,000,000
ریال
هر سهم :
200,000
ریال
موضوع :
حمایت مددجو
استان :
تهران
باقی مانده :
3936
1 %

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.