مدد، بستر رویش محبت

مددکار مجمع خیرین کشور

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "مجمع خیرین کشور" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "مجمع خیرین کشور" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.