خیریه جهت

مبلغ دوره :
1,200,000
ریال
با مشارکت :
65
مددرسان
موضوع :
کارآفرینی
کارآفرینی
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
خیریه جهت
خیریه جهت
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
133,770,000
ریال
مبلغ کل حرکت
560,000,000
ریال
هر سهم :
250,000
ریال
موضوع :
سلامت
استان :
سیستان و بلوچستان
باقی مانده :
2060
8 %
مبلغ دوره :
0
ریال
با مشارکت :
38
مددرسان
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
خیریه جهت
خیریه جهت
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
30,200,000
ریال
مدد شده تا کنون :
146,910,000
ریال
با مشارکت :
101
مددرسان
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
خیریه جهت
خیریه جهت
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---