مدد، بستر رویش محبت

مددکار خیریه هنر

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "خیریه هنر" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "خیریه هنر" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.