مدد، بستر رویش محبت

مددکار بنیاد خیریه آلا

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "بنیاد خیریه آلا" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "بنیاد خیریه آلا" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.