مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

قلک معیشت پایدار
مبلغ دوره :
2,000,000 ریال
با مشارکت :
51 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مدد شده تا کنون : 70,400,000 ریال
قلک نان مهربانی
مبلغ دوره :
50,050,000 ریال
با مشارکت :
48 نفر
موضوع :
نذر
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 50,050,000 ریال
قلک بهشت قسطی
مبلغ دوره :
750,000 ریال
با مشارکت :
27 نفر
موضوع :
جهادی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مدد شده تا کنون : 19,040,000 ریال