قلک ها صفحه 2

مبلغ دوره :
1,200,000
ریال
با مشارکت :
65
مددرسان
موضوع :
کارآفرینی
کارآفرینی
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
خیریه جهت
خیریه جهت
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
133,770,000
ریال
مبلغ دوره :
84,879,000
ریال
با مشارکت :
151
مددرسان
موضوع :
صدقه
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
مرکز نیکوکاری س ...
مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
84,879,000
ریال
مبلغ دوره :
11,090,000
ریال
با مشارکت :
149
مددرسان
موضوع :
اطعام
اطعام
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی تواب ...
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
3
مدد شده تا کنون :
54,690,000
ریال
مبلغ دوره :
1,560,000
ریال
با مشارکت :
7
مددرسان
موضوع :
سلامت
سلامت
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی روحا ...
گروه جهادی روحانی شهید میرزا کوچک
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
16,560,000
ریال