مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

قلک نذر فرهنگی
مبلغ دوره :
1,720,000 ریال
با مشارکت :
4 نفر
موضوع :
فرهنگ
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 1,720,000 ریال
صدقه اول ماه
مبلغ دوره :
1,450,000 ریال
با مشارکت :
534 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : سید مصطفی موسوی
دوره انتخابی مددکار
دوره 5
مدد شده تا کنون : 103,954,000 ریال
قلک سر پناه
مبلغ دوره :
26,202,000 ریال
با مشارکت :
93 نفر
موضوع :
مسکن
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 26,202,000 ریال
قلک مدرسه من
مبلغ دوره :
94,113,000 ریال
با مشارکت :
245 نفر
موضوع :
مدرسه سازی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مدد شده تا کنون : 136,113,000 ریال
قلک رها
مبلغ دوره :
5,000,000 ریال
با مشارکت :
4 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 5,000,000 ریال
قلک نذر کارآفرینی
مبلغ دوره :
4,710,000 ریال
با مشارکت :
53 نفر
موضوع :
کارآفرینی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
مدد شده تا کنون : 111,710,000 ریال