مدد، بستر رویش محبت

قلک ها

قلک پیوند آسمانی
مبلغ دوره :
28,450,000 ریال
با مشارکت :
34 نفر
موضوع :
ازدواج
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک
مددکار : داوود مرادیان
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 28,450,000 ریال
قلک مدرسه من
مبلغ دوره :
13,100,000 ریال
با مشارکت :
24 نفر
موضوع :
مدرسه سازی
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 13,100,000 ریال
قلک رها
مبلغ دوره :
450,000 ریال
با مشارکت :
1 نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
به انتخاب مددکار
قلک اشتراکی
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
مدد شده تا کنون : 450,000 ریال
قلک نذر کارآفرینی
مبلغ دوره :
28,100,000 ریال
با مشارکت :
42 نفر
موضوع :
کارآفرینی
تا قلک شکنون :
1 ماه و 3 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مدد شده تا کنون : 106,630,000 ریال
قلک معیشت پایدار
مبلغ دوره :
44,350,000 ریال
با مشارکت :
46 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
تا قلک شکنون :
1 ماه و 3 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره فصلی
دوره 2
مدد شده تا کنون : 62,850,000 ریال
قلک نان مهربانی
مبلغ دوره :
15,624,062 ریال
با مشارکت :
40 نفر
موضوع :
نذر
تا قلک شکنون :
3 روز
قلک
مددکار : گروه جهادی محمد ...
دوره ماهانه
دوره 9
مدد شده تا کنون : 35,704,062 ریال