قلک ها

مبلغ دوره :
224,996,000
ریال
با مشارکت :
224
نفر
موضوع :
سلامت
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی محمد ر ...
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
224,996,000
ریال
مبلغ دوره :
6,950,000
ریال
با مشارکت :
148
نفر
موضوع :
اطعام
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
39,810,000
ریال
مبلغ دوره :
2,170,000
ریال
با مشارکت :
23
نفر
موضوع :
مدرسه ...
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
گروه جهادی محمد ر ...
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
2
مدد شده تا کنون :
213,920,000
ریال
مبلغ دوره :
64,704,000
ریال
با مشارکت :
802
نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
مددکار :
گروه جهادی توابین
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
6
مدد شده تا کنون :
194,534,000
ریال
مبلغ دوره :
55,535,000
ریال
با مشارکت :
156
نفر
موضوع :
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
گروه جهادی محمد ر ...
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
3
مدد شده تا کنون :
148,190,000
ریال