مدد، بستر رویش محبت

قلک نان مهربانی


مبلغ کل قلک
7,570,000 ریال
مبلغ این دوره
100,000 ریال
قلک شماره
5
تعداد مشارکت کنندگان
18 نفر

چیستی و چرایی؟

این قلک ایجاد شده برای نذر نان اول هر ماه، قلک را می شکنیم و پول ها برای تهیه نان و تسویه بدهی نیازمندان به نانوایی در مناطق کم برخوردار هزینه می شود

مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه madad.ir/mrjg
موضوع نذر
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
2 4
روز