مدد، بستر رویش محبت
قلک نذر نان

مبلغ موجود در قلک
245,000 تومان
تعداد مشارکت کنندگان
3 نفر
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
1 2
روز
مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
موضوع نذر

چیستی و چرایی؟

این قلک ایجاد شده برای نذز نان و ماهی یکبار این قلک رو می شکنیم، پول داخلش برای خرید نان و پخش در مناطق محروم هزینه میشود