مدد، بستر رویش محبت

قلک نان مهربانی

لینک قلک

قلک نان مهربانی

تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.
مبلغ این دوره
3,015,100 ریال
مبلغ کل قلک
14,565,100 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
26 نفر
قلک
دوره ماهانه
دوره 8
موضوع
نذر
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

این قلک ایجاد شده برای نذر نان اول هر ماه، قلک را می شکنیم و پول ها برای تهیه نان و تسویه بدهی نیازمندان به نانوایی در مناطق کم برخوردار هزینه می شود