مدد، بستر رویش محبت

قلک خادمیار حسینی

تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.

مبلغ کل قلک
2,700,000 ریال
تعداد مشارکت کنندگان
9 نفر

چیستی و چرایی؟

قلک جمع آوری کمک های مردمی برای خدمت به مردم فقط به عشق حسین علیه السلام

مددخواه مرکز خادم
صفحه اختصاصی مددخواه madad.ir/khadem
موضوع اربعین
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
قلک شکسته شده است