مدد، بستر رویش محبت
قلک صدقه

مبلغ موجود در قلک
131,000 تومان
تعداد مشارکت کنندگان
5 نفر
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
بدون روز شمار
مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
موضوع صدقه

چیستی و چرایی؟

این قلک برای دریافت صدقات مردم تعبیه شده است