مدد، بستر رویش محبت

قلک شفا

لینک قلک

قلک شفا

مبلغ این دوره
19,805,756 ریال
مبلغ کل قلک
19,805,756 ریال
با مشارکت :
24 نفر
قلک اشتراکی
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
موضوع
سلامت
مددکار
داوود مرادیان
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

قلکی برخط ویژه دریافت کمک های مالی برای درمان بیماران نیازمند و بازگشت سلامت مددجویان 

برای اشتراک در قلک وارد حساب خود شوید.