مدد، بستر رویش محبت

قلک نذر کارآفرینی

لینک قلک

قلک نذر کارآفرینی

تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.
مبلغ این دوره
22,185,100 ریال
مبلغ کل قلک
100,715,100 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
36 نفر
قلک
دوره فصلی
دوره 2
موضوع
کارآفرینی
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

قلک برخط نذر کارآفرینی به منظور دریافت مشارکت های مردمی جهت ایجاد شغل و کارآفرینی در مناطق کم برخوردار، با هدف ایجاد رونق همیشگی در زندگی نیازمندان