مدد، بستر رویش محبت

قلک نذر کارآفرینی


مبلغ کل قلک
500,000 ریال
مبلغ این دوره
500,000 ریال
قلک شماره
1
تعداد مشارکت کنندگان
2 نفر

چیستی و چرایی؟

قلک برخط نذر کارآفرینی به منظور دریافت مشارکت های مردمی جهت ایجاد شغل و کارآفرینی در مناطق کم برخوردار، با هدف ایجاد رونق همیشگی در زندگی نیازمندان

مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه madad.ir/mrjg
موضوع کارآفرینی
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
2 4
روز