مدد، بستر رویش محبت

قلک آبمیوه

لینک قلک

قلک آبمیوه

تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.
مدد شده تا کنون
73,300,000 ریال
تا قلک شکنون :
قلک شکسته شده است
با مشارکت :
318 نفر
قلک
موضوع
سلامت
مددکار
سید مصطفی موسوی
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

تهیه و توزیع آب هویج و آب سیب برای بیماران و کادر درمان