مدد

بستر رویش محبت

بسم الله الغفور الرحیم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
43 سهم20,000,000 تومان
500تعداد کل سهم ها
40,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
حمایت میکنم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
91 سهم25,000,000 تومان
2000تعداد کل سهم ها
12,500 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
حمایت میکنم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
6 سهم66,500,000 تومان
1000تعداد کل سهم ها
66,500 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
حمایت میکنم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
7 سهم5,000,000 تومان
100تعداد کل سهم ها
50,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
حمایت میکنم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
76 سهم3,700,000 تومان
100تعداد کل سهم ها
37,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
حمایت میکنم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
276 سهم60,000,000 تومان
2000تعداد کل سهم ها
30,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول للهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
حمایت میکنم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
200 سهم6,850,000 تومان
200تعداد کل سهم ها
34,250 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
پایان یافته
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
100 سهم3,000,000 تومان
100تعداد کل سهم ها
30,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
پایان یافته
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
43 سهم9,000,000 تومان
500تعداد کل سهم ها
18,000 تومانارزش هر سهم
گروه جهادی محمد رسول اللهمددخواه
بدون محدودیتزمان باقی مانده
حمایت میکنم
  •        آپارات         واتس اپ         اینستاگرام