مدد، بستر رویش محبت

مددکار بنیاد خیریه سراج نور

درخواست های مددخواهی مددکار

مبلغ کل:
30,000,000 تومان
هر سهم:
20,000 تومان
موضوع:
حمایت مددجو
استان:
اصفهان
9% حرکت انجام شده است.