مدد، بستر رویش محبت

مددکار دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.