مدد، بستر رویش محبت
مددکار

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز خدمات طب سنتی ویژه بیماران مبتلا به کرونا، وابسته به دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.