مرکز نیکوکاری افق مهربانی

مبلغ دوره :
6,995,000
ریال
با مشارکت :
11
مددرسان
موضوع :
صدقه
صدقه
قلک شکنون :
انتخابی مددکار
اشتراکی
مددکار :
مرکز نیکوکاری ا ...
مرکز نیکوکاری افق مهربانی
نوع دوره :
انتخابی مددکار
دوره :
1
مدد شده تا کنون :
6,995,000
ریال
مدد شده تا کنون :
27,130,000
ریال
با مشارکت :
17
مددرسان
موضوع :
نذر
نذر
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
مرکز نیکوکاری ا ...
مرکز نیکوکاری افق مهربانی
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مدد شده تا کنون :
40,570,000
ریال
با مشارکت :
32
مددرسان
موضوع :
ازدواج
ازدواج
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
مرکز نیکوکاری ا ...
مرکز نیکوکاری افق مهربانی
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---
مدد شده تا کنون :
150,430,000
ریال
با مشارکت :
10
مددرسان
موضوع :
معیشت پاید ...
معیشت پایدار
قلک شکنون :
شکسته شده
قلک
مددکار :
مرکز نیکوکاری ا ...
مرکز نیکوکاری افق مهربانی
تا قلک شکنون :
شکسته شده
مدد شده تا کنون :
---