مدد، بستر رویش محبت
مددکار

پویش ما هستیم

پویش ما هستیم

پویش ما هستیم؛ اجتماعی مردمی با هدف کارآفرینی برای افراد دارای سوپیشینه...

حرکت ها

حرکتی ثبت نشده است.

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "پویش ما هستیم" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "پویش ما هستیم" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.