مدد، بستر رویش محبت

مددکار پویش ما هستیم

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "پویش ما هستیم" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "پویش ما هستیم" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.