مدد، بستر رویش محبت

مددکار گروه جهادی شهید شمسی پور

درخواست عضویت تشکیلاتی شما در "گروه جهادی شهید شمسی پور" ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش، "گروه جهادی شهید شمسی پور" قادر خواهد بود شما را در سازمان تشکیلات خود جانمایی کند و ماموریت و قرار تشکیلاتی برای شما تعریف کند.