مدد، بستر رویش محبت

به توان عشق

پرورش زنبور عسل
مدد شده تا کنون :
150,200,000 ریال
با مشارکت :
2 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 150,200,000 ریال
کارگاه تولید پوشاک
مدد شده تا کنون :
150,000,000 ریال
با مشارکت :
1 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 150,000,000 ریال
تجهیز کارگاه سبزی خرد کنی
مدد شده تا کنون :
100,000,000 ریال
با مشارکت :
2 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 100,000,000 ریال
خرید تجهیزات ساختمانی
مدد شده تا کنون :
153,000,000 ریال
با مشارکت :
6 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 153,000,000 ریال
خرید طیور
مدد شده تا کنون :
3,400,000 ریال
با مشارکت :
4 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 3,400,000 ریال
اقتصاد بانوان
مدد شده تا کنون :
52,270,000 ریال
با مشارکت :
55 نفر
موضوع :
معیشت پایدار
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
قلک
بدون دوره
مدد شده تا کنون : 52,270,000 ریال