لینک حرکت

خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمندان

مبلغ کل حرکت
500,000,000 ریال
هر سهم
250,000 ریال
تعداد سهم
2,000 سهم
باقی مانده
1,101 سهم
مشارکت
392 نفر
44 %
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

دریافت کمک‌های مردمی برای خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمندان