پیوندک

حرکت خرید تجهیزات جهت اشتغال بانوان سرپرست خانوار

مبلغ کل (ریال )
300,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
500,000
تعداد سهم
600
باقی مانده
0
با کمک
87 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است