لینک حرکت

خرید تابلوی آموزشی برق ارتینگ

مبلغ کل حرکت
100,000,000 ریال
هر سهم
100,000 ریال
تعداد سهم
1,000 سهم
باقی مانده
746 سهم
مشارکت
45 نفر
25 %
موضوع
مددکار