پیوندک

حرکت خرید تابلوی آموزشی برق ارتینگ

مبلغ کل (ریال )
100,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
1,000
باقی مانده
720
با کمک
50 نفر
سهم
ریال