پیوندک

حرکت تامین ۱۰ هزار شیر خشک برای زلزله زدگان سوریه

مبلغ کل (ریال )
5,000,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
50,000
باقی مانده
49,409
با کمک
47 نفر
سهم
ریال

چیستی و چرایی؟

تامین 10 هزار شیر خشک برای زلزله زدگان سوریه