پیوندک

حرکت خرید دستگاه آبلیموگیری جهت ایجاد اشتغال

مبلغ کل (ریال )
200,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
200,000
تعداد سهم
1,000
باقی مانده
0
با کمک
105 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

در راستای حمایت از بانوان سرپرست خانوار و ایجاد مشاغل خرد زودبازده نیاز به خرید دستگاه آبلیمو گیری داریم تا امید و انگیزه ای بشود برای تلاش برای به دست آوردن روزی حلال با شرایط سختی که برای گذران زندگی دارند؛ شما می توانید یک سهم یا چند سهم پرداخت و یا دوستان خودتان رو نیز در این صدقه جاریه شریک کنید