مدد، بستر رویش محبت

تهیه 200 بسته معیشتی

تهیه 200 بسته معیشتی
لینک حرکت

تهیه 200 بسته معیشتی

مبلغ کل :
30,000,000 تومان
مبلغ هر سهم :
20,000 تومان
تعداد سهم :
1,500 سهم
سهم باقی مانده :
1,356 سهم
با مشارکت :
20 نفر
موضوع
حمایت مددجو
مددکار
بنیاد خیریه سراج نور
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

 تامین بخشی از مبلغ تهیه 200 بسته معیشتی، به منظور رفع قسمتی ولو اندک از بار مصائب معیشتی خانواده های بی بضاعت، در ایام ماه مبارک رمضان