پیوندک

حرکت عدالت تحصیلی

مبلغ کل (ریال )
112,200,000
مبلغ هر سهم (ریال)
110,000
تعداد سهم
1,020
باقی مانده
0
با کمک
301 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است