لینک حرکت

حرکت خرید سیمان و آهک کف سوله

مبلغ کل حرکت
180,000,000 ریال
هر سهم
90,000 ریال
تعداد سهم
2,000 سهم
باقی مانده
1,639 سهم
مشارکت
53 نفر
18 %
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

برای کف سازی کارگاه ها نیاز به آهک و سیمان هست. 
کارگاه های هنرستان جهاد فرصتی برای رشد جوانان منطقه در حوزه ی صنعت هست.